• Nellie String Body

  € 175,00 € 52,50
 • Rachel Body

  € 195,00 € 58,50
 • Honey Breeze Body

  € 165,00 € 107,25
 • Honey Breeze String Body

  € 165,00 € 107,25
 • Leo String Body

  € 225,00 € 146,25
 • Opaque Naturel Forming Body

  € 150,00 € 97,50
 • Viscose Body

  € 125,00 € 81,25
 • Shield String Body

  € 225,00 € 146,25
 • Snake Shimmer String Body

  € 225,00 € 146,25
 • Op.Nat. Forming String Body

  € 145,00 € 94,25
 • Pure String Body

  € 72,00 - € 78,00
 • Sheer Touch Forming Str. Body

  € 120,00 € 78,00